Anielek - Przedszkole Niepublicznie

Zgoda rodziców na wyjazd

ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA
NA ZIELONE PRZEDSZKOLE

 

...............................................................................................

(imiona i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów)

 

...............................................................................................

(adres zamieszkania)

 

...............................................................................................

(telefony komórkowe)

 

................................................................................................

(telefon do domu)

 

................................................................................................

(telefony do pracy)

 

 

 

ZEZWOLENIE

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka...............................................................................

w wycieczce do........................................................ w terminie ..............................................

 

 

Zobowiązuję się pokryć koszty uczestnictwa w wysokości....................................................,

ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko w trakcie trwania wycieczki oraz zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem.

 

 

Jednocześnie oświadczam, iż nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w wycieczce.

Zgadzam się na hospitalizację dziecka w sytuacjach zagrożenia jego zdrowia i życia.

 

 

 

 

Otwock dn. ………………………………………..

 

 

……….........................................................

.....................................................................

             podpis rodziców