Anielek - Przedszkole Niepublicznie

Czas pracy

Czas pracy Przedszkola

1.          Statut Przedszkola określa:

1)      Dzienny czas pracy Przedszkola ustala się na 10 godzin dziennie od 7.00-17.00 od poniedziałku do piątku.

2)      Dzienny czas pracy Przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek Siostry Dyrektor i może ulegać zmianie, przy uwzględnieniu aktualnych potrzeb środowiska.

3)      Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00- 13.00.

4)      Odbieranie dzieci z Przedszkola trwa do godziny 17.00.

5)      Ze względów organizacyjnych oraz konieczności zgłoszenia odpowiedniej liczby posiłków, należy zgłosić nieobecność dziecka, oraz ewentualne późniejsze przyprowadzenie dziecka do Przedszkola osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00.

 

2.          Przedszkole pracuje według terminarza szkolnego.

 

3.          Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i na wniosek dyrektora placówki.

1)      Przedszkole jest nieczynne:

                      a)      w soboty i niedziele, z wyjątkiem dni, w których organizowane są imprezy przedszkolne,  środowiskowe i integracyjne;

b)      w okresie Świąt Bożego Narodzenia,

c)      w okresie Świąt Wielkanocnych,

d)     uroczystości kościelnych i państwowych przyjętych w państwie jako dni ustawowo wolne od pracy,

e)      podczas letniej przerwy wakacyjnej,

f)       o zamknięciu Przedszkola w jakikolwiek inny dzień uzgodniony z organem prowadzącym rodzice zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej.

 

2)      Przedszkole pracuje w okresie ferii zimowych Przedszkole pracuje w pełnym wymiarze godzin jednak w gestii Dyrektora Przedszkola pozostają do wykorzystania dni wolne na święta okolicznościowe lub na doskonalenie zawodowe nauczycieli. O terminie planowanych wolnych dni Dyrektor ma obowiązek poinformować rodziców.