Anielek - Przedszkole Niepublicznie

Rodzice w Anielinku

Rodzice w naszym przedszkolu mają prawo do:

 • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym oddziale oraz z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 • indywidualnych spotkań z wychowawczynią swojego dziecka i Siostrą Dyrektor,
 • wyrażania i przekazywania wychowawcy, Siostrze Dyrektor oraz organowi prowadzącemu wniosków z obserwacji pracy przedszkola i swoich propozycji,
 • pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, udziału w organizowanych na terenie placówki imprezach,
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.


Do obowiązków rodziców w naszym przedszkolu należy:

 • przestrzeganie Statutu Przedszkola,
 • współpraca z nauczycielami w zakresie wychowania - przedłużanie oddziaływań wychowawczych przedszkola na dom w celu ujednolicenia kierunku wychowania,
 • angażowanie się w różnorodną współpracę i pomoc w przedszkolu,
 • dbanie o dobre imię placówki,
 • troska o religijne wychowanie dziecka, uczestniczenie co niedziele we Mszy Świętej razem z dzieckiem, a raz w miesiącu we wspólnej Mszy Świętej Przedszkolnej,
 • informowanie się u wychowawcy na temat rozwoju swojego dziecka,
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu - 10- go dnia każdego miesiąca (lub najbliższy wyznaczony prze siostry termin),
 • interesowanie się treściami pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola:
 1. branie czynnego udziału w zebraniach i spotkaniach dla rodziców,
 2. zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych w kącikach dla rodziców,
 3. dostarczanie siostrom ważnych informacji o dziecku dotyczących: wszelkich zachowań dziecka, które mogą budzić niepokój, wszelkich alergii pokarmowych i nie tylko, aktualnych numerów telefonów kontaktowych w ciągu dnia,
 • przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń Siostry Dyrektor:
 • przyprowadzanie dziecka do przedszkola od godz. 7.00 do 8.20 oraz odbieranie do domu do godz. 17.00,
 • przy przyjściu do przedszkola przyprowadzanie dziecka do sali i oddanie pod opiekę wychowawczyni,
 • przy odbiorze poinformowanie wychowawczyni o zabraniu dziecka,
 • z chwilą przyjścia po dziecko, zwłaszcza w ogrodzie, rodzice bądź prawni opiekunowie biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka,,
 • przekazywanie wychowawczyni informacji o innych osobach, które będą odbierały dziecko z przedszkola,
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 • usprawiedliwianie nieobecności dziecka w danym dniu do godz. 9.00 (nieusprawiedliwione nieobecności będą policzone jako stawka dzienna),
 • nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych,
 • nie podawanie kodu dostępu do przedszkola osobom trzecim.

W razie nie przestrzegania przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka wspólnie ustalonych i zapisanych postanowień zawartych w statucie i regulaminie przedszkola następuje po uprzedniej rozmowie skreślenie dziecka z listy wychowanków naszego przedszkola.

Siostra Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola oraz nie przyjąć go na rok następny w następujących przypadkach:

 • rodzice systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole,
 • dziecko nie uczęszcza do przedszkola ponad miesiąc, a rodzice nie zgłaszają przyczyny jego nieobecności,
 • brak predyspozycji zdrowotnych dziecka niezbędnych do prawidłowego rozwoju w warunkach przedszkolnych,
 • zachowanie dziecka, które zagraża dobru, zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci, a rodzice nie podejmują współpracy w celu rozwiązania istniejącego problemu,
 • rodzice nie podejmują współpracy z nauczycielami w zakresie wychowania dzieci, podważają autorytet nauczyciela w obecności dzieci,
 • z powodu braku współpracy rodziców z przedszkolem,
 • rodzice nie przestrzegają postanowień statutu i regulaminu przedszkola,
 • na pisemny wniosek rodziców.Zaraz przy wejściu do przedszkola znajduje się także duża tablica zatytułowana "Nowinki dla całej rodzinki" i umieszczone są na niej najważniejsze informacje dotyczące:

  • terminów spotkań muzycznych,
  • planowanych wycieczek i szczegółów dotyczących konkretnego wyjazdu,
  • terminy opłat za przedszkole,
  • bieżące sprawy czy problemy przedszkola,
  • prośby kierowane do wszystkich rodziców,
  • ciekawe artykuły,
  • fragmenty statutu przedszkola i regulamin.


  Naprzeciw tej tablicy znajduje się również tablica poświęcona informacjom religijnym -"Boże wieści", na której znajdują się:

  • terminy comiesięcznych Mszy Świętych przedszkolnych,
  • terminy comiesięcznych czuwań modlitewnych,
  • artykuły i dekoracje odnoszące się do konkretnego okresu roku Liturgicznego,
  • artykuły pogłębiające wiedzę religijną rodziców,
  • myśli ludzi świętych.


  Są również tablice oddzielne dla obydwu grup, umieszczone przy szatni dzieci, na których zamieszczone są informacje, dotyczące już konkretnie danej grupy np.

  • plan dnia,
  • godziny pracy każdej siostry,
  • terminy zajęć dodatkowych,
  • program realizowany z dziećmi w danym miesiącu,
  • teksty piosenek i wierszyków,
  • informacje dotyczące rozwoju dziecka w danym wieku.

   

 1. Ponieważ życie zawodowe nie pozwalało wielu osobom uczestniczyć systematycznie w spotkaniach wspólnoty Modlitewnej Rodziców, zapadła decyzja, że od lutego 2001 roku grupa spotykać się będzie raz w miesiącu na czuwaniach modlitewnych.

  • Czuwania Modlitewne - comiesięczne spotkania za względu na długość i program zwane czuwaniami modlitewnymi od początku były otwarte także na osoby spoza kręgu rodziców przedszkolnych. "Czuwania modlitewne mają stały program i dużą dynamikę - przewinęło się przez nie kilkaset osób. Trwają kilka godzin - od 18 do północy. Zazwyczaj bierze w nich udział około 50 osób, w tej chwili w większości niezwiązanych już z przedszkolem. Wiążących się jednak coraz bardziej z Klasztorem SS. Benedyktynek i benedyktyńską duchowością. W trakcie spotkań jest czas na modlitwę, wykłady, Mszę Świętą i posiłek. Siostry uruchamiają podczas czuwań kiosk z wydawnictwami benedyktyńskimi. Bezpośredni organizatorzy - s. Teresita Owsiejko OSB oraz Małgorzata i Marek Nowiccy (rodzice dziecka, które kiedyś uczęszczało do przedszkola) starają się przygotowywać czuwania na jak najwyższym poziomie - tak duchowym jak i intelektualnym.

   

  • Msze Święte przedszkolne - mamy w tradycji przedszkola comiesięczne Msze Święte, na które przychodzą całe rodziny. W czasie Eucharystii rodzice aktywnie uczestniczą w liturgii poprzez czytanie tekstów mszalnych z Pisma Świętego, śpiewanie psalmu oraz śpiewanie podczas Mszy pieśni i piosenek religijnych z naszych przedszkolnych śpiewników. Co miesiąc jest także możliwość zamówienia intencji Mszy Świętej za swoją rodzinę, bliskich.  
  • Nawiedzenie figury Matki Bożej - w okresie liturgicznym Kościoła - Adwencie pragniemy pomóc rodzinie w dobrym przygotowaniu się do Świąt Bożego narodzenia poprzez jednodniowe nawiedzenie figury Matki Bożej. Figurę tę otrzymuje dziecko, którego serduszko ze spełnionym przez niego dobrym uczynkiem zostało w przedszkolu wylosowane danego dnia. 
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy - niektórzy z naszych rodziców wcześniej przyprowadzają dziecko do przedszkola, by móc przed pójściem do pracy wstąpić jeszcze na kilka minut do naszej zakonnej kaplicy na Adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie.


 2. Udział rodziców w życiu przedszkola
  • Rada Rodziców - jest organem doradczym działającym przy przedszkolu, który ma za zadanie zapewnienia zorganizowaną współpracę Siostry Dyrektor i nauczycieli z rodzicami. W skład rady wchodzi od 5 do 7 rodziców, którzy wybrani są (lub sami się zgłosili) z ogółu rodziców na pierwszym zebraniu rozpoczynającego się roku przedszkolnego. Rodzice wchodzący w skład rady są nieocenioną pomocą przy organizowaniu wielu uroczystości i imprez przedszkolnych. Służą pomocą fizyczną i materialną, swoją radą, spostrzeżeniami, pomagają szukać sponsorów, angażują w życie przedszkola pozostałych rodziców, przygotowują Dzień Nauczyciela, imieniny każdej z sióstr, prezenty mikołajkowe, podchody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, wyprawkę dla dzieci odchodzących do szkoły.
  • uroczystości przedszkolne - są doskonałą okazją do wytworzenia prawdziwie rodzinnej atmosfery, integracji pomiędzy rodzicami, siostrami, dziećmi, klimatu dialogu, które tworzą podstawy wzajemnej odpowiedzialności za dzieci i przedszkole. 
   • Pasowanie Żaczka Przedszkolaczka i Żaka Przedszkolaka - jest to pierwsza okazja na początku roku do wspólnego spotkania z rodzicami prezentacji pierwszych osiągnięć nowych dzieci, bo ich głównie dotyczy to święto. Pasowanie to przyjęcie na nowo w poczet przedszkolaków każdego dziecka z osobna, każde przecież dziecko wraz z nowym rokiem rozpoczyna nowy rozdział swojego życia w nowej grupie wiekowej, 
   • Festyny Rodzinne - Każdy z festynów poświęcony jest innej tematyce.
   • dzielenie się opłatkiem i wspólne kolędowanie - czyli wspólne świętowanie i przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia w gronie rodziny przedszkolnej. Jest to także okazja do zatrzymania się nad tajemnicą Narodzenia Syna Bożego, nad naszym życiem.
   • prezenty mikołajkowe - w naszym przedszkolu rolę Pomocnika Świętego Mikołaja przyjmuje osoba przebrana w strój biskupa (tak jak było to w rzeczywistości, zgodnie z tradycją), rodzice (szczególnie rada rodziców) pomagają przy przygotowaniu prezentów, ich zakupie i przy prowadzeniu zabawy.
   • Jasełka - czyli przedstawienie opowiadające o Narodzeniu Syna Bożego, jest okazją do prezentacji umiejętności aktorskich naszych przedszkolaków, poświątecznego spotkania z rodzicami i przeżywania wspólnie w atmosferze życzliwości tajemnicy Miłości Boga.
   • Dzień Babci i Dziadka - w styczniu zapraszamy do naszego przedszkola Babcie i Dziadków z okazji ich święta na przedstawienie i zabawy integracyjne przygotowane przez ich wnuczków, które zawsze są okazją do wielu wzruszeń i podziękowań składanych na ręce sióstr. 
   • Bal Przebierańców - w ostatnich latach bal przebierańców prowadzą zaprzyjaźnione grupy teatralne, a siostry i rodzice wspólnie bawią się z dziećmi. Podczas balu dzieci są poprzebierane w różne bajkowe stroje, w przedszkolu panuje także zasada, że każdy dorosły, które chce uczestniczyć w balu musi się przebrać. 
   • Dzień Mamy i Taty - przedstawienie z okazji połączonych świąt rodziców odbywa się pod koniec maja. Jest to okazja do prezentacji umiejętności dzieci nabytych podczas zajęć dodatkowych (język angielski, rytmika, taniec towarzyski).  
   • Dzień Dziecka 
   • przedstawienia rodziców - Spotkania związane z przygotowaniem do przedstawienia stały się nieocenioną okazją do zawiązywania się bliskich znajomości, do wielu radości i spontanicznych zachowań. 
   • czytanie bajek - rodzice zapisują się w przedszkolnym kalendarzu na czytanie dzieciom bajek w ramach kampanii "Cala Polska czyta dzieciom". Czytanie to ma miejsce codziennie rano jeszcze przed pójściem niektórych rodziców do pracy.
   • prezentacja pracy zawodowej - rodzice bardzo chętnie odwiedzają przedszkole w celu podzielenia się z dziećmi swoimi doświadczeniami pracy zawodowej, którą wykonują. Mając dziecko w wieku przedszkolnym łatwo nawiązują kontakt z innymi dziećmi.
   • pożegnanie sześciolatków i przedstawienie na koniec roku przedszkolnego - nieocenioną pomocą jest tu rada rodziców, która przygotowuje wyprawki dla sześciolatków odchodzących po wakacjach do szkoły. Wśród wielu wzruszeń jest okazja do podziękowań wszystkim, którzy zawsze swoją pomocą są blisko przedszkola.
   • indywidualna pomoc rodziców - często rodzice włączając się w życie przedszkola zauważają pewne braki materialne placówki i dzieci tam uczęszczających. Służą wówczas wszelką pomocą na miarę swoich możliwości starając się nam pomagać w różnych sytuacjach.

 

Opracowanie tekstu: s.Teresita Owsiejko

Artykuł pochodzi z pracy magisterskiej s. Teresity Owsiejko "Przedszkole Nniepubliczne - Anielinek - prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku" Warszawa 2005