Anielek - Przedszkole Niepublicznie

Leki w przedszkolu


1.      Każdy pracownik Przedszkola zobligowany jest do ukończenia kursu I pomocy przedmedycznej. 

2.      W Przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich wyjątkiem jest zagrożenie życia dziecka.

       1)      W przypadku zachorowania dziecka na terenie Przedszkola powiadamia się o tym rodziców lub opiekunów dziecka, a rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola i zapewnienia mu opieki medycznej.

       2)      W sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie. Jednocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice (prawni opiekunowie) i dyrektor placówki.

       3)      W przedszkolu żaden z pracowników nie może podawać dzieciom żadnych leków.

       4)      Każde podanie leków w przedszkolu w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe), powinno się odbywać na pisemne życzenie rodziców. Rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia. Rodzic przynosi wówczas do Przedszkola nie napoczęte lekarstwo i otwiera je dopiero w obecności nauczyciela lub innego pracownika Przedszkola.

        5)      W uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka) lub, kiedy brak kontaktu z rodzicami. Przedszkole wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców.

        6)      Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku. 

 

3.      Nauczyciel, lub inny pracownik Przedszkola, który zauważył lub dowiedział się o wypadku, jakiemu uległ przedszkolak, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku i natychmiast wezwać pomoc lekarską. Następnie zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora Przedszkola, rodziców lub prawnych opiekunów dziecka i zabezpieczyć miejsce wypadku.