Anielek - Przedszkole Niepublicznie

OGÓLNE POJĘCIA - PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OGÓLNE POJĘCIA

 

LIZACJA Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w trzecim roku życia, aż do podjęcia obowiązku szkolnego.

  


Dzieciom, które rozpoczną naukę szkolną, zapewnia się co najmniej jeden rok pobytu w placówce wychowania przedszkolnego, która realizuje proces wychowania i kształcenia zgodnie z obowiązującą podstawą programową.

 

W uzasadnionych sytuacjach – na wniosek rodziców potwierdzony przez poradnię

psychologiczno- pedagogiczną– dziecko może korzystać także z innych form wspierania jego rozwoju i edukacji. Dotyczy to dzieci, którym poważne zaburzenia rozwojowe w znacznym stopniu

utrudniają lub uniemożliwiają uczęszczanie do przedszkoli integracyjnych i specjalnych.

 

Niezależnie od formuły organizacyjnej placówki wychowania przedszkolnego wspomaganie rozwoju i edukacji przedszkolaków ma być realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Należy też zapewnić dzieciom warunki do wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.  Placówki wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią bowiem funkcjeopiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne.

Wychowanie przedszkolne może być prowadzone:

·         w przedszkolach,

·         oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

·         w innych następujących formach:

·         w zespołach wychowania przedszkolnego – gdzie zajęcia są prowadzone

      w niektóre dni tygodnia;

·         w punktach przedszkolnych – gdzie zajęcia są prowadzone codziennie.

 

  Wszystkie formy edukacji przedszkolnej mają obowiązek realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Rok Przedszko

 Podstawa programowa to:
 „obowiązkowe, na danym etapie kształcenia, zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych”.za ustawą o systemie oświaty

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.


Ponadto zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowychPodstawa programowa nie określa, w jakiej kolejności powinny być realizowane treści nauczania, nie dzieli ich na poszczególne lata, nie określa hierarchii ich ważności, a w szczególności nie sygnalizuje, ile czasu należy poświęcić na opracowanie poszczególnych zagadnień.


Można zatem podjąć różne decyzje w sprawie kolejności realizacji treści podstawy programowej lub w sprawie proporcji czasu przeznaczonego na zapoznanie z nimi wychowanków.
Można też w różny sposób poszerzyć zakres treści wskazany w podstawie programowej. Takie decyzje są uwzględniane w programach wychowania przedszkolnego i dostosowanych do nich materiałach pomocniczych. Często mylnie utożsamia się podstawę programową z programem nauczania, a wykonanie wszystkich zadań z podręcznika z pełną realizacją podstawy programowej.

 

Każdy program nauczania musi uwzględniać podstawę programową. Zwykle jednak zawiera też treści, które poza tę podstawę wykraczają. Nauczyciel ma obowiązek realizacji programu nauczania (wybiera go spośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego lub opracowuje własny program nauczania). I chociaż ma przy tym prawo do swobody stosowania takich metod nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i  innych pomocy naukowych (np. zbiorów zadań), to w związku z  przygotowywaniem uczniów do egzaminu zewnętrznego musi uwzględnić w pełni te treści programowe, które zawarte są w podstawie programowej.

W podstawie programowej wskazane są te treści, które muszą znaleźć się w kształceniu na danym etapie, co nie oznacza, że nie mogą pojawiać się one na innych etapach edukacji. Na przykład, pojęcia matematyczne występujące w podstawie programowej z matematyki dla gimnazjum wprowadzane są w  sposób propedeutyczny w szkole podstawowej, są także rozwijane i utrwalane w szkole ponadgimnazjalnej.